ROZDZIAŁ I   

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Kamionce. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieog Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska muzykologów, teoretyków, kompozytorów i wykonawców wokół szeroko pojętego rozumienia i naukowej interpretacji muzyki.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 3. a) prezentację na arenie krajowej i międzynarodowej historycznych i aktualnych dokonań polskich badaczy w zakresie analizy muzycznej;
 4. b) stworzenie bazy naukowej poświęconej analizie muzycznej w Polsce;
 5. c) organizację warsztatów analitycznych i sympozjów, udział w kongresach;
 6. d) powołanie i wydawanie czasopisma naukowego poświęconego zagadnieniom analizy muzycznej;
 7. e) organizowanie szkoleń, konferencji, konkursów o tematyce pokrywającej się bądź zbliżonej do celów statutowych stowarzyszenia;
 8. f) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
 9. g) inne działania realizujące cele statutowe.

  

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i praw Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. a) zwyczajnych;
 4. b) wspierających;
 5. c) honorowych.
 6. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię dwóch członków zwyczajnych
 7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która  złoży pisemną deklarację.
 8. Decyzję o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej deklaracji, podejmuje Zarząd.
 9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 10. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 12. a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 13. b) korzystania wszelkich form działalności Stowarzyszenia,w tym udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 14. c) zgłaszania do władz stowarzyszenia wniosków co do jego działalności.
 15. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 16. a) działania na rzecz realizacji celów stowarzyszenia;
 17. b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 18. c) regularnego opłacania skł
 19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak – na zaproszenie – brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek czł
 22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 23. a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 24. b) wykluczenia przez Zarząd:
 • • z powodu naruszenia statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 • • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 • • z powodu niepłacenia składek za okres dwóch lat;
 1. c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 2. d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub o odmowie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Nadzwyczajnego Walnego. Odwołanie musi zostać wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały, której dotyczy odwołanie . Po wniesieniu odwołania zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 2 miesięcy umieszcając w porządku obrad  głosowanie nad odwołaniem. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna. W odniesieniu do członka wykluczonego przez Zarząd, jego członkostwo ulega zawieszeniu do chwili rozpatrzenia odwołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.  

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. a) Walne Zgromadzenie Członków;
 3. b) Zarząd;
 4. c) Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz:
 6. a) kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym większością głosów;
 7. b) członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 8. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inacz
 9. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszen W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 10. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 11. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 12. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 13. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 14. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 15. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na quorum – w drugim terminie, który może być zwołany 15 minut później. Głosowanie jest jawne, przy czym na żądanie każdego uprawnionego członka – zarządza się głosowanie tajne.
 16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 17. a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 18. b) uchwalanie zmian statutu;
 19. c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 20. d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 21. e) uchwalanie budżetu;
 22. f) uchwalanie wysokości składek członkowskich
 23. g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 24. h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 25. i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 26. j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 27. k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 28. l) podejmowanie uchwał w innych sprawach objętych porządkiem obrad we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszen
 29. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 30. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Walne Zgromadzenie. Liczbę członków zarządu w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Członków przed przystąpieniem do wyborów.
 31. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje p
 32. Do kompetencji Zarządu należą:
 33. a) realizacja celów Stowarzyszenia;
 34. b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 35. c) planowanie budżetu i organizacja pracy Stowarzyszenia;
 36. d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 37. e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 38. f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 39. g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 40. h) przyjmowanie i wykluczanie członków.
 41. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 42. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Liczbę członków komisji rewizyjnej w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Członków przed przystąpieniem do wyborów.
 43. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 44. a) kontrolowanie działalności Zarządu;
 45. b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
 46. c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
 47. d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 48. e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 49. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszen W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 2. a) składek członkowskich;
 3. b) darowizn, spadków, zapisów;
 4. c) dotacji i ofiarności pub
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisam
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszen
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszen

 

 

Search